Vận chuyển sà lan

XÚc đá, cát sạn

Vận chuyển đường thủy củ chi

Bãi Sạn, đá

Bãi cát củ chi

Bãi Cát

Xưởng cát, đá, sạn

0918030646